НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193913

Назва:

Загальна історія мистецтвАнотація: Загальні уявлення про основні тенденції розвитку мистецтва від його зародження до сучасної епохи. Теоретичні питання мистецтва як особливої форми ставлення людини до світу.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2, 2д

Кількість кредитів: 7 (загальна кількість годин – 210 год.; аудиторні години – 72 год.; лекції – 46 год.; семінарські заняття – 26 год.; самостійна робота - 138 год.)

Форма контролю: залік, іспит

Викладач(і): доктор філософських дисциплін, професор Петрова О.М.

Результати навчання: набуття фундаментальних знань з історії класичного європейського образотворчого
мистецтва;
розвиток у студента навичок самостійного мистецтвознавчого аналізу творів
мистецтва

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія культури Європи, Історія української культури, Естетика, Етнологія, Музеєзнавство.

Зміст дисципліни: Розгляд образотворчого мистецтва, його історії, стильових напрямів як специфічної форми пізнання, що кореспондується з іншими формами суспільної свідомості. Аналіз мистецької спадщини людства в контексті жанрових характеристик (від часів Прадавнього Єгипту до кінця ХІХ ст.). Знайомство із етапами розвитку мистецтва, відповідно до зміни соціокультурних парадигм. Аналіз художньої форми в її історичній еволюції.


Рекомендована література: Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В 2-х вып. – М., 1985.
Клеваев В. Лекции по истории искусства. – К., 2007.
Яці В.Р. Українське мистецтво ХХ ст. Ідеї, явища, персоналії. – Львів, 2006.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60) – опитування, письмова (аудиторна) робота, реферат, конспекти. Підсумковий контроль (40) – контрольне (аудиторне) завдання, іспит (усна відповідь).

Мова навчання: українська