НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193920

Назва:

Соціальна і культурна антропологіяАнотація: Еволюція предмета і методу соціальної та культурної антропології під впливом філософії культури, мовознавства і структурної лінгвістики, психології, соціології, системних моделей. Функціональні, структуралістські та постструктуралістські напрями в культурній і соціальній антропології.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів: 4,00 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 42 год.; лекції – 30 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 78 год.)

Форма контролю: іспит

Викладач(і): кандидат філософських наук, доцент Джулай Ю.В.

Результати навчання: знати і розуміти історію розвитку комплексних
дослідницьких практик з польових досліджень та інтерпретацій традиційних
культур неписьменних народів;
вміти застосовувати набуті знання з т.зв. «етно - комплексу» традиційних культур
в аналізі збереження і розвитку адаптаційного потенціалу різних культур на
різних рівнях глобалізації сучасного життя.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: етнографія та етнологія

Зміст дисципліни: історичний розвиток дослідницьких практик з вивчення культурного комплексу неписьменних народів на базі ідей історії, етнографії, етнології, соціальної психології, психоаналізу, лінгвістики та семіотики. Ознайомлення із сучасним станом «експериментальної», нативістської, постколоніальної та урбаністичної антропології у вивченні сучасного потенціалу відмінностей культур.


Рекомендована література: Антропология: учебное пособие / Л.Д. Столяренко,
В.Е.Столяренко, А.Б.Котова, И.А Петрушевич. М- Р.на Д., 2008 – 302с.;
Nanda S. Cultural anthropology? / Samuel Nanda – Wadsworth Publ. Corp., Belmont,
California., 1987 527p.;
Социальная антропология: Хрестоматия /В.Г.Городяненко, С.В. Легеза(сост.);
В.Г.Городяненко (ред.). Днепропетровский нац. ун-т.: Днепропетровск: Из-во
Днепропетровского ун-та ., 2004.- 440с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль у вигляді тестів за варіантами, самостійна перекладацька та аналітична розробка і з доповіддю - 60 бал. ; письмовий іспит - 40 бал.

Мова навчання: українська