НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193921

Назва:

КіномистецтвоАнотація: Феномен кіно, виникнення та етапи розвитку; специфіка кіно як виду мистецтва. Значення аванґарду для становлення кіно; поетичний реалізм. Експресіонізм у кіномистецтві. Вираження внутрішнього світу людини в «німому кіно». Течія «неореалізму». Українське поетичне кіно. Курс супроводжується переглядом фільмів та зустрічами з провідними діячами кіно.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.; лекції – 28 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: іспит

Викладач(і): старший викладач Брюховецька Л.І.

Результати навчання: В результаті навчання студент повинен знати особливості мистецтва кіно
найважливіші фільми та імена світового кіно, його періоди й художні напрями.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Культурологія

Зміст дисципліни: Знання про особливості становлення й розвиток кіно, його найвидатніших майстрів, а також його мистецькі напрями у Франції, Німеччині, США, Данії, Великобританії, Швеції, Італії, Іспанії, Японії, країнах Східної Європи, СССР й Україні. Курс дає змогу розширити світогляд і збагатитися естетично.


Рекомендована література: Теплиц Ежи. История киноискусства. – Пер. с польс. – М. : Прогресс. – Т. 1 (1895-
1927). – 1968. – Т. 2 (1928-1933) – 1971. – Т. 3 (1934-1939) – 1973. – Т. 4 (1939-
1945). – 1974.
Госейко Любомир. Історія українського кіномистецтва. 1896-1995. Перекл. з фр. –
К.: 2005.
Поетичне кіно: заборонена школа. Зб.– К.: 2001.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) усне опитування на семінарах, реферат Підсумковий контроль (30 %) іспит

Мова навчання: українська