НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193934

Назва:

Туризм та екскурсійна справаАнотація: Туристична діяльність завжди була і є невід’ємною частиною людського соціуму, а тому заслуговує на всебічний розгляд як у ретроспективі, так і в перспективі. Туристична подорож полягає не тільки у фізичному переміщенні, а й, передусім, в культурному середовищі шляхом безпосереднього контакту з реаліями іншої традиції. Водночас в умовах глобалізації туристична подорож сприймається як нова грань власної культури, бо включає інші країни до притаманного соціокультурного середовища подорожуючого. Людина, що пізнає світ у такий спосіб, не тільки спостерігає, а й особисто розшифровує зміст пам’яток і пам’ятних місць, отже, здійснює процедуру герменевтичного розкодування культурних символів. Розуміння світу в туристичній подорожі переживається екзистенційно, на власному досвіді, а не кількісно-інформаційно, як це відбувається під час іншого виду діяльності. Значною мірою успішна реалізація факту прилучення до чужоземних «культурних галактик», а також сприйняття ціннісних орієнтирів у межах своєї культури, які об’єднують людей в єдину соціокультурну спільноту, залежить від особистості посередника – гіда-екскурсовода, від його інтелектуального рівня, ідейно-світоглядного спрямування та фахової майстерності. Отже, пропонований курс насамперед стосується галузі практичної культурології.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр:

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 8 год.; практичні заняття – 4; самостійна робота – 62год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): кандидат філософських наук, доцент Демчук Р.В.

Результати навчання: полягають у розумінні туризму як комунікаційної
культури, з’ясуванні предмету та об’єкту туризмології, набуття навичок екскурсійної діяльності.

Спосіб навчання: аудиторне та поза аудиторне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Музеєзнавство.

Зміст дисципліни: розгляд теоретичних (філософських, культурологічних, антропологічних, політологічних, етичних) аспектів феномену туризму; набуття практичних знань та навичок через залучені майстер-класи.


Рекомендована література: Соколова М.В. История туризма. Учеб. пособие. –
М:Мастерство, 2002. -352 с; Філософські нариси туризму. Науково-навч. видання. /
Відп. ред. Пазенок В. С. –К: Укр. центр духовної культури, 2005. – 325 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: 70% - поточний контроль (усне опитування, письмові завдання). 30 % - підсумковий контроль (письмово індивідуальний текст екскурсії)

Мова навчання: українська