НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193957

Назва:

Культура та владаАнотація: Соціокультурні аспекти владних відносин. Природа влади та механізми її реалізації; проблеми у галузі політичної свідомості, політичної культури і комунікації. Аналіз еволюції владних відносин і розвитку суспільної свідомості в радянському та пострадянському суспільстві.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.; лекції – 28 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): старший викладач Івашина О.О.

Результати навчання: орієнтація в дослідницьких програмах сучасних
досліджень влади на їх перетині з цариною історико-культурних штудій.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Загальна теорія культури, Франкфуртська школа, Соціальна культурологія.

Зміст дисципліни: огляд актуальних дослідницьких програм сучасної культурології


Рекомендована література: Ямпольский М. Физиология символического. Возвращение Левиафана:
Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. – М., 2004.
Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. - М., 2001.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, письмові роботи, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 % усне опитування). Підсумковий контроль (30 % іспит).

Мова навчання: українська