НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193961

Назва:

Культури класичного СходуАнотація: Формування класичної культурної традиції країн Сходу. Аспекти східної культури як в академічному контексті, так і в сучасному повсякденному житті народів Сходу. Формування у слухачів чіткого поняття про підстави складання специфічного світосприймання і світобачення народів Сходу, що неминуче в умовах засилля псевдосхідної культури в західних країнах та Україні

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 4,00 (загальна кількість годин – 120 год. ; аудиторні години – 42 год.; лекції – 30 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: іспит

Викладач(і): кандидат культурології, доцент Король Д.О.

Результати навчання: У результаті навчання студент повинен:
знати основні етапи розвитку й характерні особливості класичних культур Сходу;
отримати розуміння регіональної специфіки східної релігійності та містицизму;
володіти базовою орієнтацією в літературі й мистецтвах класичного Сходу;
вміти застосовувати набуті знання для аналізу пам’яток східного походження.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: необхідні обов’язкові навчальні дисципліни: Стародавні цивілізації Сходу, Соціокультурний розвиток людства, Археологія та давня культура; супутні навчальні дисципліни: Індійська культура, Ісламська культура, Культура Японії, Китайська класична культура, Містичні традиції Сходу та Заходу.

Зміст дисципліни: основні культури традиційного Сходу від Чорного Моря до Тихого Океану, етапи їхнього розвитку від межі ер (пік «аксіальності» за Ясперсом) до доби колоніальних завоювань включно. Ознайомлення з аспектами регіональних культур, основними етапами їх формування та розвитку, засадами світогляду, принципами традиційних видів мистецтва тощо. Акцент робиться на цивілізаційних проявах та моментах крос-культурних перетинів класичнихх культур Сходу.


Рекомендована література: Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока / ред.
М.Т. Степанянц. – М.: «Восточная литература» РАН, 1993. – 227 с.
Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский анализ. – К.:
«Феникс», 2004. – Традиционные цивилизации Южной и Восточной Азии – С. 370-
404.
Ртвеладзе Э. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. – Ташкент,
2005. – 288 с.
Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія: Навч.
посібник. – Київ: Либідь, 2000 (2-ге вид., стереотип. – Київ: Либідь, 2002). – 624 с.
Универсалии восточных культур / ред. М.Т. Степанянц. – М.: «Восточная
литература» РАН, 2001. – 431 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 б) семінари, письмова робота. Підсумковий контроль (40 б) іспит.

Мова навчання: українська