НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193970

Назва:

Вступ до історичної танатологіїТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр:

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 26 год.; семінарські заняття – 2 год.; самостійна робота – 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): кандидат культурології, доцент Король Д.О.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент зможе:
бачити основні лінії розвитку різних векторів поводження з померлими від найдавніших часів;
усвідомлювати природність феномену смерті в різних його проявах – як в науковому контексті, так і в повсякденності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігійно-культурні традиції на теренах України, Археологія та Давня Культура, Соціокультурний розвиток людства, Містичні вчення Сходу та Заходу.

Зміст дисципліни: Вивчається категоріальне поле ставлення до смерті в традиційній свідомості різних соціумів. Зокрема, окреслюється специфіка окремих етнокультурних осередків в контексті ставлення до смерті та вмирання; аналізується ґенеза забобонів, вірувань та звичаїв, пов’язаних зі смертю; дається уявлення про культурне навантаження моделей примусового позбавлення життя в певних соціумах давнини. Саме ставлення до смерті та уявлення про посмертя постають одними з ключових маркерів ментальності. І якщо традиційна танатологія має справу з медичним та психоаналітичним аспектом, то історична танатологія оперує моделями історико-культурного характеру. Протягом засвоєння матеріалу можна відстежити універсальні та унікальні канони міфологічного навантаження образів, пов’язаних зі смертю; побачити ґенезу забобонів, вірувань та звичаїв, пов’язаних зі смертю, що збереглися донедавна; окреслити специфіку окремих етнокультурних осередків в контексті ставлення до смерті та вмирання тощо.


Рекомендована література: Громов Д. Иная гуманность (к вопросу о психологии смерти в архаических и
современных культурах) // Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских
архаических ритуалов.– М.: София, 2003.– С. 207-237.
Кісь Р. Коваріації уявлень про смерть як індикатор типу культури (спроба крос-
культурного бачення) // Студії з інтегральної культурології.– 1995.– Спецвипуск
“Н3” №1: “Thanatos”.– С. 9-20.
Клемен К. Жизнь мёртвых в религиях человечества. – М.: Intrada, 2002. – 224 с.
Мириманов В. Б. Четвёртый всадник Апокалипсиса. Эстетика смерти (Смерть /
Вечность в ритуальном искусстве от палеолита до Возрождения). – М.: РГГУ, 2002.
– 133 с.
Петрухин В. Я. Загробный мир. Мифы о загробном мире: мифы разных народив –
М.: ACT: Астрель, 2010. – 416 с.
Шенкао М. А. Смерть как социокультурный феномен. – К.: Ника-Центр: Эльга; М.:
Старклайт, 2003. – 320 с.
Янкелевич В. Смерть / пер. с фр. – М.: Издательство Литературного института,
1999. – 448 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) Усні доповіді і обговорення на семінарі, письмові роботи. Підсумковий контроль (30 %) залікові контрольні завдання.

Мова навчання: українська