НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194138

Назва:

Педагогічна психологіяАнотація: Курс висвітлює проблеми соціально-психологічної специфіки навчання та виховання інтелектуальних та особистісних взаємодій, які виникають в процесі учбової діяльності. Поруч з теоретичними матеріалами основних концепцій та провідних теоретичних досліджень в ньому широко представлено різноманітні формуючі психолого-педагогічні техніки.

Тип дисципліни: Вибірковий

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: всього: 90 г., ауд. 30, самостійна робота 60 кредитів ЄКТС-3

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст.викладач Яковенко О.В.

Результати навчання: Знати: теоретичні та методологічні принципи соціально-психологічних аспектів викладання та виховання.
Уміти: застосовувати навички соціально-психологічної компетентності в різноманітних педагогічних ситуаціях.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Загальна психологія. Педагогіка вищої освіти.

Зміст дисципліни: Предмет та методи педагогічної психології. Проблема розвитку та навчання. Структура міжособистісних відносин в навчальному колективі. Інтелект та креативність в педагогічній психології. Особистість та діяльніть педагога. Педагогічне спілкуання та педагогічно-соціальна перцепція.


Рекомендована література: 1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник - К.: Либідь, 2005. - 400 с.; 2. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. - К.: Наук. думка, 1998.; 3. Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності. Навчальний посібник. В 2-х книгах. Вид-во Київський університет, 2000.;

Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70%): усне опитування, реферати, конспекти, письмова та контрольна робота. Підсумковий контроль (30%): тестова письмова робота, форма контролю - залік.

Мова навчання: українська