НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194149

Назва:

Методика викладання у вищій школіАнотація: Психолого-педагогічні проблеми викладання у вищій школі, організація освітнього процесу, методичні прийоми ведення лекцій, семінарів та інших форм аудиторних занять. Підготовка слухачів до практичного опанування основними формами викладання у вищій школі, керівництва науково-пошуковою роботою студентів.

Тип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 30 (лекції - 14 годин; семінарські заняття - 16 години); кредитів ЄКТС - 3.

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц.Голубєва М.О.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент/студентка повинні оволодіти: практичними, комунікаційними, методичними навичками, необхідними для викладача ВНЗ I - IV р. а. в Україні. Зміст цього предмету розкриває достатнє коло теоретичних положень діяльності педагогічних і науково-педагогічних кадрів.
знати і розуміти зміст, принципи, методи навчання, форми організації навчання у ВНЗ України, сучасні інноваційні педагогічні технології;
уміти застосовувати набуті знання на практиці: самостійно визначати науковий зміст, обсяг, оптимальні цілі, адекватні методи, практичні завдання при проведенні певних форм організації занять у ВНЗ.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Педагогіка вищої освіти.

Зміст дисципліни: У змісті курсу вивчаються понятійно-категоріальний апарат МВВШ, принципи дидактики, форми організації навчання, методи навчання, контроль знань, умінь, навичок тих, хто вчиться, педагогічні технології.


Рекомендована література: Зайченко І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі. - К.,2017. - 456 с.
12. Форми організації навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: поточний контр. (70 %): усне опитування, виконання письмових тематичн. завдань; підсумковий контр. (30 %): контрольні завдання, тест. Форма контролю: залік (тест).

Мова навчання: українська