НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194152

Назва:

Практика педагогічнаАнотація: Досвід організації навчального процесу, моніторингу та кінцевого оцінювання знань, види контролю якості знань та рейтингова система, особливості проведення лекцій та групових занять з використанням сучасних методів навчання в межах концепції Liberal Art Education у системі вищої освіти.

Тип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90; ауд.28 кредити ЄКТС-3;

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц.Голубєва М.О.

Результати навчання: У результаті проходження цієї практики студент/студентка повинні:
закріпити теоретичні знання, формувати та розвивати ключові компетентності із основних напрямів викладацької діяльності у ВНЗ України;
уміти застосовувати набуті знання про сучасні педагогічні технології у ВНЗ, використовувати комунікативні вміннями, формувати певний рівень педагогічної майстерності.


Спосіб навчання: індивідуальна

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: педагогіка вищої освіти, методика викладання у вищій школі.

Зміст дисципліни: Педагогічна практика на магістеріумі створює умови тренування навичок для реалізації основних видів діяльності викладача ВНЗ (навчальної, методичної, виховної, науково-дослідної) у студентів/студенток-практикантів.


Рекомендована література: Баркасі В. В. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів...- Одеса, 2004. - 252 с. 2. Ванійленко Т. В. Основи професійного самовдосконалення педагога: Метод. реком. - К. : НПУ ім. Михайла Драгоманова, 2005. - 20 с.

Форми та методи навчання: настановча та підсумкова конференції, консультації, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль - 80 %; підсумк. - 20 %. Форма контролю: захист матеріалів із педпрактики.

Мова навчання: українська