НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194154

Назва:

Фізичне виховання (вдосконалення)*Анотація: Для студентів 1-го р. н. магістерських програм "Фізичне виховання (вдосконалення*) є "Дисципліною вільного вибору студента" із загальним обсягом навчального часу 3 кредити, тижневе навантаження 2 год. на тиждень протягом одного семестру. Форма контролю-залік в кінці семестру. Студент сам може обирати у якому саме семестрі слухати дисципліну. Викладачі кафедри.

Тип дисципліни: вільного вибору студента

Рік навчання: 1

Семестр: осінній або весняний

Кількість кредитів: 3 кредити в одному з семестрів за вибором на 1,2 р. н. магістерських програм (загальна кількість годин на бакалаврських та магістерських програмах - 90; практичні заняття - 28 годин; самостійна робота - 62 години)

Форма контролю: заліки

Викладач(і): завідувач кафедри, майстер спорту Жуков В.О.; доцент, майстер спорту Козубей П.С.; старші викладачі: заслужений тренер України Гордієнко Л.В.; майстер спорту Лахманюк Т.В.; Збанацький С.В.; Горборуков В.М.; Максименко В.В.; Моргун З.П.

Результати навчання:
- забезпечення потреби студентів у продовженні рухової активності;
- покращення фізичних якостей та функціональних можливостей організму студента;
- вдосконалення спортивної майстерності;
- формування навичок підтримки високого рівня фізичного стану організму упродовж всього життя.


Спосіб навчання: аудиторний (у спортивних залах).

Зміст дисципліни: за змістом дисципліна "Фізичне виховання (вдосконалення)" спрямована на підвищення спортивної майстерності студентів та підготовку спортивних команд до змагань. Академічні заняття організовано протягом одного семестру (за вибором студента) на магістерських програмах обсягом 2 години на тиждень.


Рекомендована література:
1. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - К.: Олимпийская литература, 1997. - 584 с.
2. Клименко В.В. Психологія спорту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.- К.: МАУП, 2007 - 432с.
3. Кокун О.М. Фізична культура і спорт як фактор підвищення адаптаційних можливостей студентів // Вісник Технологічного університету Поділля. - Ч. З. Суспільно-гуманітарні науки. - 2002. - №5. - С. 47 - 50.Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Навчальний рейтинг визначається за кількістю відвіданих практичних занять (до 70 балів) та результатів складання контрольних нормативів (до 30 балів). При виставлені заліку враховується: участь у змаганнях та їх організації, 100% відвідування занять.

Мова навчання: українська