НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194978

Назва:

Аналітична філософіяАнотація: 1 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативний курс, що передбачає засвоєння основних ідей "аналітичної філософії" шляхом опанування текстів й оригінальних коментарів як у перекладі, так і мовою оригіналу.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Ю. В. Джулай, к. філос. н., доц.

Результати навчання: Курс передбачає засвоєння основних ідей аналітичної філософії шляхом опанування текстів та оригінальних коментарів як у перекладі, так і мовою оригіналу.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна західна філософія. Філософія науки. Епістемологічні проблеми в сучасній філософії.

Зміст дисципліни: Панорама історичного розвитку ідей аналітичної філософії. Концепція аналітичної філософії Б. Рассела. Концепція аналітичної філософії Р. Карнапа. Л. Вітґенштайн: Основні ідеї "Логіко-філософського трактату". Концепція аналітичної філософії А. Ж. Айера. Мова як об'єкт аналізу В. В. О. Квайна. Контекстуальний натуралізм Е. Нагеля. Критика аналітичної філософії як феномен історії та сучасності (Е. Геллнер, Р. Рорті, Дж. Марголіс, К.-О. Апель). Аналітична філософія: поворот до філософії історії, політики і естетики.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська