НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194979

Назва:

Академічна філософія в Києві ХІХ ст. - поч. ХХ ст.Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): М. Л. Ткачук, д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є поглиблене вивчення філософської спадщини Київської духовної академії та Університету Св. Володимира як провідних осередків вітчизняної академічної філософії ХІХ - початку ХХ ст. Опрацювання проблемного матеріалу, недостатньо представленого у науковій літературі, підготовка і презентація дослідницьких проектів мають сприяти формуванню у студентів навичок самостійних історико-філософських студій.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія української філософії; Російська філософія ХІХ - початку ХХ ст.; Релігієзнавство; Історія християнства;

Зміст дисципліни: Академічна філософія як феномен: світовий і вітчизняний контекст. Академічна філософія в Україні: віхи становлення. Філософська спадщина Київської духовної академії. Університетська філософія в Києві ХІХ - початку ХХ ст.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) - 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська