НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194980

Назва:

Типи середньовічного філософування на Латинському ЗаходіАнотація: 1 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає практичне знайомство студентів з методологією сучасного історико-філософського дослідження на прикладі смислового аналізу доби латинського Середньовіччя як фактично втіленої специфічної культурно-історичної моделі мудрого життя і праведного філософування. В рамках курсу здійснюється категоріальна реконструкція типів філософського осмислення досвіду життя середньовічних "західноєвропейців" у Світлі Об'явлення про Абсолютну Особу - християнського Бога.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Ю. І. Сватко, д. філол. н., проф.

Результати навчання: Курс передбачає практичне знайомство студентів із методологією сучасного історико-філософського дослідження на прикладі смислового аналізу доби латинського Середньовіччя як фактично втіленої специфічної культурно-історичної моделі мудрого життя і праведного філософування. Студенти опановують категоріальну реконструкцію типів філософського осмислення досвіду життя середньовічних "західноєвропейців" у світлі об'явлення про абсолютну особу - християнського Бога.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія середніх віків. Історія християнства.

Зміст дисципліни: Латинське християнське Середньовіччя та європейська медієвістика. Хронологічна і концептуальна база дослідження латинського християнського Середньовіччя. Філософія історії та діалектика культурно-історичних епох. Латинське Середньовіччя як предмет власне філософської рефлексії. Ідеальна модель латинського християнського Середньовіччя і варіативність її фактично-життєвих втілень. Методологія філософії та середньовічний досвід філософування. Персоналістичний вимір західноєвропейського християнського Середньовіччя. Місце західноєвропейського християнського Середньовіччя серед інших історико-філософських епох. Типологізація середньовічного філософування на латинському Заході.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) - 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська