НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194981

Назва:

Філософія і наукова революція ХVII ст.Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Гусєв В. І., к. філос. н., доц.

Результати навчання: Курс формує розуміння наукової революції XVII ст. як унікального феномену, а також поглиблює уявлення стосовно ролі філософії у процесі становлення й осмислення природи модерної науки.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія Нового часу. Філософія науки. Історія науки.

Зміст дисципліни: Наукова революція XVII ст.: загальна характеристика. Образ науки в новочасній філософії XVII ст. Проблема наукового методу. Метафізика і наукове пізнання. Філософія природи: механіцизм vs органіцизм. Ідеал наукового знання та його трансформація у філософії XVII ст.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська