НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194982

Назва:

Філософська проблематика ранньоукраїнської модерностіТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): С. Л. Йосипенко, д. філос. н., доц.

Результати навчання: Курс аналізує основні філософські теми ранньої європейської модерності у творах українських мислителів кінця XVI - початку XVIII століть, зокрема теолого-політичні проекти та категорії розмежування релігійного і політичного, концептуальні проблеми розбудови модерної держави та шляхи становлення історичної свідомості, проблематику Старого і Нового у релігійній, політичній та культурній царині, проблеми толерантності і зміни способів ставлення до знання. Розглянуті під таким кутом зору твори Івана Вишенського, Петра Могили, Інокентія Ґізеля, Димитрія Ростовського, Стефана Яворського і Теофана Прокоповича прищеплюють студентам знання інтелектуальної історію ранньої української модерності та навички її аналізу.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія української філософії. Історія України. Релігієзнавство. Політологічні аспекти релігієзнавства.

Зміст дисципліни: Ранньомодерна духовна культура як предмет історико-філософського дослідження. Церковні реформи XVII ст. у перспективі становлення модерності. Релігія і політика. Ранньомодерна духовна культура в історичній перспективі. Українська модерність і раннє українське просвітництво.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська.