НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194983

Назва:

Історико-філософська біографістикаТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): В. І. Менжулін, д. філос. н., проф.

Результати навчання: Курс прищеплює розуміння фундаментальної значущості такого напряму досліджень, як історико-філософська біограф істика та практичні навички дослідницької діяльності у цьому жанрі, уявлення як про її найперспективніші моделі, принципи, методики, так і типові вади, пастки, принципові обмеження.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Методологічні проблеми історико-філософського пізнання.

Зміст дисципліни: Біографічний підхід в історії філософії: провідні тенденції, штучні альтернативи та принципові завади. Історико-філософська біографістика в західноєвропейській академічній філософії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Вузлові пункти легітимації біографічної складової у західній філософській думці кінця ХІХ - початку ХХІ ст. Історико-філософська біографістика в Україні: напрацювання і перспективи.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська