НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194984

Назва:

Основи джерелознавчого та історіографічного аналізуТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Гломозда К. Ю., к. іст. н., доц.

Результати навчання: Мета курсу сформувати в студентів концептуальні уявленння про місце і роль джерелознавчої та історіографічної складових у практиці історико-філософських досліджень і накреслити перспективу самостійного опанування потрібними для конкретної дослідницької практики джерелознавчими прийомами.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія української філософії; Філософія історії; Методологічні проблеми історико-філософського пізнання.

Зміст дисципліни: Теорія історичного джерела як центральна проблема теорії джерелознавства. Сукупність історичних джерел. Особливості джерелознавчого аналізу в науково-дослідній роботі. Особливості історіографічного аналізу в науково-дослідній роботі.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська