НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194985

Назва:

Методологічні проблеми історико-філософського пізнанняАнотація: 1 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає аналіз сутності і специфіки історії філософії як науки, її місця і ролі в розвиткові філософського знання і культури, вивчення найрепрезентативніших спроб концептуального осмислення історії філософії, з'ясування теоретичних принципів і методів історико-філософського пізнання, особливостей історико-філософського джерелознавства, визначення кола актуальних проблем сучасної історико-філософської науки.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): В. І. Менжулін, д. філос. н., проф.

Результати навчання: Курс прищеплює розуміння сутності та специфіки історії філософії як науки, її місця і ролі у розвиткові філософського знання і культури, знання теоретичних принципів, методів і моделей історико-філософського пізнання, особливостей історико-філософського джерелознавства, актуальних проблем сучасної історико-філософської науки і формує навички визначення теоретико-методологічної бази наукових досліджень у царині філософії.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історико-філософська біографістика. Філософська герменевтика.

Зміст дисципліни: Сутність і специфіка історії філософії як науки. Історико-філософська наука: віхи становлення. Теоретичні засади історико-філософського пізнання. Поняття методології історико-філософського пізнання. Проблема інтерпретації в історико-філософському пізнанні. Історико-філософська наука в Україні: віхи становлення, сучасний стан і перспективи розвитку.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) - 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська