НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194986

Назва:

Філософська герменевтикаАнотація: 2 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає вивчення філософської герменевтики як сучасного напряму світової філософії. Значна увага приділяється історичній трансформації герменевтики від античного мистецтва тлумачення до герменевтики фактичності М.Гайдеґґера й універсальної герменевтики Г.-Ґ.Ґадамера. Систематично розглядається й критично тлумачиться Ґадамерова концепція герменевтичного досвіду в мистецтві, історії, етиці та комунікації.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): А. Л. Богачов, д. філос. н., доц.

Результати навчання: Курс передбачає вивчення філософської герменевтики як сучасного напряму світової філософії і прищеплює розуміння історичної трансформації герменевтики від античного мистецтва тлумачення до герменевтики фактичності М. Гайдеґґера та універсальної герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера, а також навички критичного аналізу Ґадамерової концепції герменевтичного досвіду в мистецтві, історії, етиці та комунікації.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: Предмет і проблематика філософської герменевтики. Історичні трансформації герменевтики. Риторика у світлі філософської герменевтики. Філософія мистецтва. Філософія гуманітарних наук. Філософія мови.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) - 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська