НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194987

Назва:

Марксизм і неомарксизмАнотація: 3 трим., 4 год./тиж., іспит, 1.5 зал.б. Нормативний курс, що передбачає ознайомлення студентів із становленням філософії марксизму та її сучасними модифікаціями.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): А. М. Єрмоленко, д. філос. н., проф.

Результати навчання: Курс передбачає ознайомлення студентів із становленням філософії марксизму та її сучасними модифікаціями. На основі вивчення праць К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна студент отримує навички аналізу та інтерпретації провідних концепцій філософії марксизму, її теоретичних джерел, еволюції та методологічних меж, трансформації головних концептуальних стратегій марксизму в теоретичних конструкціях західної соціал-демократії та філософії неомарксизму, впливу на світову філософську думку та ходу історичних подій ХХ ст.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна західна філософія. Філософія європейського лібералізму: основні історичні типи.

Зміст дисципліни: Сутність парадигмального перевороту, здійсненого марксизмом у філософії. Проблеми відчуження в "Економічно-філософських рукописах 1844 р." К. Маркса у світлі концепцій відчуження ХХ ст. Історичний матеріалізм як парадигма філософстування. Сутність матеріалістичного розуміння історії. Теорія капіталізму у Марксовому вченні про модерне суспільство. Філософія політики. Еволюція марксизму на Заході. Марксизм і соціал-демократія. Концепція етичного соціалізму. Проблеми реформування марксизму. "Критична теорія суспільства" неомарксизму Франкфуртської школи.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська.