НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194988

Назва:

Філософія європейського лібералізму: основні історичні типиАнотація: 3 трим., 4 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає поглиблене вивчення особливостей формування європейського лібералізму як філософської, економічної і політичної течії сучасного світу. Простежується становлення основних типів і форм лібералізму; розкриваються його історичні та концептуальні передумови, а також ті зміни, яких зазнали теорія та практика лібералізму за останні десятиліття.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): В. П. Козловський, к. філос. н., доц.

Результати навчання: Курс передбачає поглиблене вивчення особливостей формування європейського лібералізму як філософської, економічної і політичної течії сучасного світу і прищеплює студентам знання основних типів і форм лібералізму, його історичних і концептуальних передумов, а також змін, яких зазнали теорія та практика лібералізму за останні десятиліття.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна західна філософія. Марксизм і неомарксизм.

Зміст дисципліни: Генеза ліберальних ідей в європейській культурі (ХVI - XVIIІ cт.). Ліберальна доктрина І. Канта та його послідовників: основні типологічні риси. Лібералізм на засадах утилітаризму (XIX - XX cт.). Австрійський лібералізм: його витоки, філософські ідеї і здобутки і впливи. Основна проблематика лібертаріанства, неолібералізму, комунітаризму та делібералізму.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська.