НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194989

Назва:

Комунікативна практична філософіяАнотація: 2 трим., 4 год./тиж., залік, 3 зал.б. Нормативний курс, що передбачає ознайомлення студентів із сутністю та змістом парадигмального повороту від філософії свідомості до філософії комунікації.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): А. М. Єрмоленко, д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є вивчення праць представників комунікативної філософії (К.-О. Апель, Ю. Габермас, Д. Бьолер, В. Кульман, В. Гьосле) та реконструкція головних концепцій цього філософського напряму. Курс передбачає викладення комунікативної теорії та трансцендентальної прагматики в порівнянні з іншими напрямами сучасної практичної філософії - ціннісним консерватизмом, системною теорією, критичним раціоналізмом, комунітаризмом, постмодернізмом; аналіз трансформації класичної практичної філософії та класичної соціальної теорії в комунікативній теорії та дискурсивній етиці; ознайомлення студентів із сутністю та змістом парадигмального повороту від філософії свідомості до філософії комунікації. Курс прищеплює студентам навички історико-філософської інтерпретації та роботи з іншомовними першоджерелами.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: Соціально-онтологічні та методологічні чинники тенденції "реабілітації практичного розуму" в сучасній західній філософії. Трансцендентальна прагматика: парадигмальний поворот від філософії свідомості до філософії комунікації. Проблеми леґітимації моральних норм у комунікативній етиці. Комунікативна трансформація соціальної теорії. Соціокультурна еволюція моральної свідомості в онто-і філогенетичному вимірах. Дискурсивно-прагматична реконструкція практичного розуму. Трансцендентально-праґматичні передумови демократизації суспільства. Консенсуально-етична трансформація економічної раціональності. Комунікативна теорія та етика відповідальності. Трансцендентальна прагматика та ідеологія. Методологічні межі комунікативної теорії. Проблеми рецепцій комунікативної парадигми в дослідженні українського етосу.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) - 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська