НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194991

Назва:

Метафізика АрістотеляАнотація: 1 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає поглиблене вивчення центральної філософської праці Арістотеля "Метафізика". Розглядаються проблеми складу та історії формування тексту "Метафізики", арістотелівське тлумачення предмета філософії, критика платонізму у Арістотеля, методологічні засади "першої філософії", вчення про сутність, теологія Арістотеля, категоріальне вчення. Курс будується на ретельному текстологічному аналізі "Метафізики" й має на меті розвиток у студентів навичок джерелознавчої роботи.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): А. Г. Тихолаз, к. філос. н., доц.

Результати навчання: Курс передбачає поглиблене вивчення центральної філософської праці Арістотеля "Метафізика". Розглядаються проблеми складу та історії формування тексту "Метафізики", арістотелівське тлумачення предмета філософії, критика платонізму у Арістотеля, методологічні засади "першої філософії", вчення про сутність, теологія Арістотеля, категоріальне вчення. Курс будується на ретельному текстологічному аналізі "Метафізики" і має на меті розвиток у студентів навичок джерелознавчої роботи.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія. Метафізика.

Зміст дисципліни: "Метафізика" Арістотеля: її склад та історія формування. Предмет філософії та її місце в системі знання. Арістотель і попередня філософія. Критика платонізму у Арістотеля. Методологічні засади "першої філософії". Вчення про сутність. Матерія та форма. Можливість і дійсність. Єдине та множинне. "Метафізика" та категоріальне вчення. Теологія Арістотеля.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) - 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська.