НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194992

Назва:

Філософія прагматизмуТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Поліщук Н. П., д. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою курсу є вивчення філософії прагматизму в історико-філософському та сучасному контексті шляхом аналізу та інтерпретації англомовних текстів провідних філософів-прагматистів ХІХ - початку ХХІ-го століття. Студенти здобувають навички перекладу та коментування оригінальних філософських текстів.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна західна філософія. Марксизм і неомарксизм.

Зміст дисципліни: Історико-філософська панорама прагматизму. Прагматизм і гуманізм. Філософія "активного інструменталізму" Дж. Д'юї. Прагматизм і марксизм. Неопрагматизм Р. Рорті. Неопрагматизм у соціально-політичному контексті. Прагматизм і міждисциплінарні контакти. Прагматизм, модернізм, постмодернізм.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська