НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194993

Назва:

Філософсько-антропологічні експлікації "нерозумного"Анотація: Курс присвячено окресленню екзистенційного виміру "ірраціонального", що розуміється не в гносеологічному контексті, а проявляється як недоступна розумовому осяганню сфера, котра впливає на людське буття. Виявляється вплив функціональних домінант розуму на зародження європейської раціональності як панівного виду розумності: з'ясовується специфіка відношення "розумного" й "нерозумного" в процесі становлення магістральних типів раціональності, визначаючи критичний потенціал, рефлексивний базис розуму та межі раціонального підходу. Описується модель філософсько-антропологічного аналізу багатоманітних проявів нерозумного, в контексті переходу від когнітивного до екзистенційного виміру розумності як досвіду перебування в граничних станах людського буття; демонструються історико-культурні фігури нерозумного, починаючи від міфологічних і релігійних до філософських, суспільних, психологічних, мистецьких і сучасних ідеологічних феноменів. Актуалізується розгляд структури смислотворення із залученням мовно-прагматичної площини його оформлення й особливості невербального вираження розумності через осмислення проблеми тілесності.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 12 год.; семінарські заняття - 16 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Курс присвячено окресленню екзистенційного виміру "ірраціонального" як недоступної розумовому осягненню сфери, яка впливає на людське буття і прищеплює навички філософсько-антропологічного аналізу багатоманітних проявів нерозумного в історико-культурному вимірі.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Філософська антропологія; Типи середньовічного філософування на латинському Заході; Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: Становлення раціональності як ключового типу розумності. Трансформація домінант розуму в сфері нерозумного. Генеалогія нерозумного: образи перевтілення і символічні двійники. Мовно-смисловий і тілесний континуум варіативності нерозумного.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська