НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194994

Назва:

Практика науково-досліднаТип дисципліни: практичної підготовки

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 7 (загальна кількість годин - 210 год.; аудиторні години - 70 год.; практичні заняття - 70 год.; самостійна робота - 140 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): М. Л. Ткачук, д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою практики є формування у студентів магістерської програми навичок дослідницької діяльності, ознайомлення з конкретними видами і формами фахової наукової роботи.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Методологічні проблеми історико-філософського пізнання; Історико-філософська біографістика; Науково-дослідний семінар "Філософія досократиків: джерелознавство та історико-філософська герменевтика".

Зміст дисципліни: Під час практики студент виконує під керівництвом викладача 4 обов'язкових і 4 індивідуальних завдання, спрямованих на ознайомлення із формами і напрямами науково-дослідної діяльності у царині філософії та історії філософії, формування навичок бібліографічних і джерелознавчих студій, підготовки наукових доповідей, тез, аналітичних оглядів, статей, рецензій, відвідує наукові заходи і бере участь в їх організації.

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (виконання обов'язкових та індивідуальних завдань); підсумковий контроль - семестрові заліки (100 балів).

Мова навчання: українська