НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194995

Назва:

Онтологія тілесностіТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Гомілко О. Є., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів з однією із провідних та найпопулярніших тем сучасної філософської думки - проблемою тілесності у контексті обґрунтування "постметафізичного мислення". Заняття передбачають вдосконалення навичок актуального прочитання історико-філософської спадщини, перекладу сучасних англомовних філософських текстів, дослідницької роботи в межах міждисциплінарного підходу.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософська антропологія. Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: Актуальність і теоретичне значення проблеми тілесності. Концептуалізація тіла у середньовічній думці. Подвійна десоматизація сущого у модерній метафізиці. Опонування принципу десоматизації у філософії Спінози. Паскалівське опонування Декартовій десоматизації людини. Формування метафізичних антитез принципу десоматизації. Контрдесоматизація у Ніцше. Теоретичні стратегії ресоматизації людини у філософській антропології та феноменології Е. Гуссерля. Феноменологічна стратегія ресоматизації людини у філософії М. Мерло-Понті. Генеалогічна аналітика тілесності та її основні контексти. Постметафізична стратегія ресоматизації людини. Концеп тілесності як теоретичний інструмент побудови сучасного філософського знання.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська