НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194996

Назва:

Науково-дослідний семінар: Філософія досократиків: джерелознавство та історико-філософська герменевтикаАнотація: 4 трим., 2 год./тиж., без контролю; 5 трим., 2 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Вибірковий курс, що має на меті детальне ознайомлення студентів з історією та сучасним станом історико-філософських досліджень ранньогрецької філософії, висвітлення головних засад джерелознавства та текстологічного аналізу пам'яток досократівської філософії, формування у студентів практичних навичок історико-філософської інтерпретації давньогрецьких філософських текстів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Тихолаз А. Г., к. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою курсу є детальне вивчення досократівської філософії. Передбачається ознайомлення студентів з історією та сучасним станом історико-філософських досліджень ранньогрецької філософії, висвітлення головних засад джерелознавства та текстологічного аналізу пам'яток досократівської філософії, формування у студентів практичних навичок історико-філософської інтерпретації давньогрецьких філософських текстів.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Основи джерелознавчого та історіографічного аналізу.

Зміст дисципліни: Досократівська філософія як культурно-історична цілісність. Класичний образ античності в європейській культурній свідомості. Некласичний образ античності. Виникнення давньогрецької філософії як теоретична та історична проблема. Досократівська філософія та міфологія: форми історичної взаємодії. Становлення філософської мови. Природа як перший предмет філософської рефлексії. Онтологічні пошуки у досократівській філософії. Від фізики до метафізики. Натуральна теологія як складова частина досократівської філософії.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська