НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194998

Назва:

Епістемологічні проблеми в сучасній філософіїТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Ю. В. Джулай, к. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою курсу є засвоєння розвитку епістемології з огляду на зміни історичних засновків вивчення феномену "знання". В курсі висвітлюється процес забезпечення від 60-тих років ХІХ ст. до 20-тих років ХХ століття епістемологією історичного бачення предметної та проблемної цілісності філософського знання. Під кутом зору змін в засновках аналізу феномену "знання" в курсі проаналізовано багатоманітність форм розвитку епістемології в умовах інтенсивної практики розвитку від 20-тих років ХХ ст. і до тепер таких теоретичних та історичних форм аналізу знання як: філософія та методологія науки, соціологія та історія науки. Курс передбачає також ознайомлення із сучасними формами оперування поняттям "знання" у контекстуально залежній та контекстуально незалежній епістемічній критиці скептицизму.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс); Епістемологія; Сучасна західна філософія; Історія науки; Філософія науки.

Зміст дисципліни: Історико-філософський вступ. Свідомість і мислення. Процес пізнання. Методологія пізнання. Феномен знання в контексті сучасної філософії.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська