НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194999

Назва:

Європейські моделі філософування: від античності до сьогоденняТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Ю. І. Сватко, д. філол. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є узагальнена презентація європейських принципів, методів і практик формування філософського дискурсу від його антично-середньовічних витоків до сьогодення.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Аналітична філософія, Типи середньовічного філософування на Латинському Заході

Зміст дисципліни: Ключові моделі європейського філософування як специфічного спілкування зі смислом самої мудрості розглянуто у співвіднесенні з відповідними культурно-історичними моделями розумного життя (міфами) Європи на тлі притаманних цьому життю типів розуміння мудрості (ідеалів). В результаті культурна історія Європи розгортається в напрямку від принципово знеособленого світу античного космосу до принципово особистісного сучасного Світу Людини, а історія європейської філософії постає як справжнє "полювання на смисл" в аспектах блаженного споглядання, жертовного служіння, творчої діяльності, наукового дослідження чи віртуальної інтелектуальної гри.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) - 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська