НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195001

Назва:

Критична філософія КантаТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 12 год.; семінарські заняття - 16 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Мінаков М. А., д. філос. н., доц.

Результати навчання: Курс передбачає поглиблене вивчення найзначніших праць І. Канта ("Пролегомени до всякої майбутньої метафізики", "Критика чистого розуму", "Критика практичного розуму", "Критика здатності судження") і прищеплює навички історико-філософського аналізу та інтерпретації класичних філософських текстів.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Німецька класична філософія

Зміст дисципліни: Біографія І. Канта. Інтелектуальний ландшафт німецької філософії XVIII ст. Основні поняття і логіка критичної філософії. Трансцендентальна естетика. Трансцендентальна логіка (аналітика). Трансцендентальна логіка (діалектика). Висновки с трансцендентальної логіки. Вчення про метод. Практична філософія Канта. Мораль і релігія. Критика здатності судження: висновки критичної філософії.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська