НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195002

Назва:

Навчально-науковий семінар: Рукописна спадщина Памфіла ЮркевичаТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Ткачук М. Л., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Мета курсу - поглиблене вивчення рукописної спадщини відомого вітчизняного філософа Памфіла Юркевича і прищеплює навички історико-філософського аналізу та інтерпретації класичних філософських текстів.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія української філософії; Російська філософія ХІХ - початку ХХ ст.; Релігієзнавство; Академічна філософія в Києві ХІХ - початку ХХ ст.

Зміст дисципліни: Постать та погляди П. Д. Юркевича в контексті історії вітчизняної філософії. Вивчення інтелектуальної спадщини П. Д. Юркевича: історія та сучасний стан. Методологічна специфіка аналізу його рукописної спадщини.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська