НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195006

Назва:

ФеноменологіяТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): В. І. Кебуладзе, д. філос. н., доц.

Результати навчання: Курс прищеплює навички аналізу та історико-філософської інтерпретації трансцендентального варіанту феноменологічної філософії.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна західна філософія. Герменевтична феноменологія: М. Гайдеґґер, Г.-Ґ. Ґадамер, П. Рікер

Зміст дисципліни: Поняття феномена у феноменології. Феноменологічна концепція природної настанови. Феноменологічна редукція - засаднича процедура феноменологічної методології. Інтенційність - універсальна характеристика свідомості. Феноменологія внутрішньої свідомості часу. Інтерсуб'єктивність - новий вимір трансцендентальної свідомості. Феноменологічна концепція тілесності.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) - 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська