НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195008

Назва:

Навчально-науковий семінар: Праця Ніцше" Так казав Заратустра"Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Курс передбачає прочитання й коментування визначального тексту ніцшеанства. Розкривається головний зміст твору: пародія і сатира, жанрова різноманітність, біографічні паралелі. Пояснюються історичні, моральні та релігійні паралелі та вчення про надлюдину.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія Ніцше; Європейський нігілізм; Філософсько-антропологічні експлікації "нерозумного".

Зміст дисципліни: Розкриваються філософсько-біографічні чинники написання твору: початок Ніцшевого мандрованого життя, ідея "вічного повернення", історія з Лу Саломе, контексти створення твору, основні теми, асоціації й алюзії твору "Так казав Заратустра". Анімалістичні символи вчення Заратустри. Проповіді Заратустри.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська