НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195009

Назва:

Вступ до літературної антропології: образи людини в західно-європейській літературі ХVIII-ХХ ст.Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 108 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Козловський В. П., к. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою курсу є демонстрація еволюції уявлень про людину в модерній європейській літературі. Спираючись на різноманітні літературні тексти буде показано як змінювалась персонажі, сюжети, мова літературних текстів. На основі цих спостережень буде зроблена спроба виявити певні антропологічні мотиви сучасної літератури, ті мотиви, які виявляються у літературних текстах на рівні осмислення світу, життя і смерті, свободи, тілесності, кохання, сексуальності тощо.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософська антропологія; Аксіологічні виміри літератури; Онтологія тілесності.

Зміст дисципліни: Літературна антропологія як нова стратегія аналізу текстів: особливості та методологічні здобутки. Методологічні стратегії літературознавства та їх антропологічні конотації. Людина і світ в літературі XVIII - ХIХ ст. Людина і світ в літературі ХХ - почат. ХХІ ст. "Деструкція" людини в сучасній літературі. Еротичні мотиви в сучасній літературі. Смерть як "замінник життя": література в пошуках "Танатоса".


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська