НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195016

Назва:

Філософія гуманітарного знанняАнотація: 4 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс для студентів МП гуманітарних спеціальнстей , у межах якого розглядаються питання доведення філософської герменевтики Г.-Ґ.Ґадамера до рівня основи і переосмислення гуманітарного мислення взагалі; подається критика ідеології існування загальних методологій гуманітарного знання (Е.Касірера, Е.Гуссерля, В.Дільтея); вивчаються питання феноменологічної реформи структурної антропології, психоаналізу, семіотики в герменевтичному проекті єдиної моделі інтерпретації культури (П.Рікер); аналізуються питання еволюції моделей гуманітарного знання М.Фуко, філософські засади "нового історицизму" (наративізм - А.Данто) тощо.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 144 год.; аудиторні години - 52 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 24 год.; самостійна робота - 92 год.)

Форма контролю: іспит

Викладач(і): кандидат філософських наук, доцент Джулай Ю.В.

Результати навчання: - Знати історію розвитку ідей філософської герменевтики та її зв'язку з розвитком методології історії, історії літератури, психоаналізу, антропології
- Вміти застосовувати ідеї філософської герменевтики до інтерпретативно насичених проблем історії, літератури та вміти аналізувати наративні техніки історичного письма.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: сучасні теорії культури, історія зарубіжної та української культури, західна філософія ХХ ст.

Зміст дисципліни: перебіг розвитку ідей філософської герменевтики Г. -Г. Гадамера та П.Рікера в полеміках з поліваріантною ідеологією єдиної методології гуманітарного знання та аналітика нового історицизму А.Данто, аналітика ідеології архіву М.Фуко, реконструкції Ж.Деріда та топології Х.Уайта.


Рекомендована література: - Гронден Г. Вступ до філософської герменевтики. Йельські студії з герменевтики / Георг Гронден .- Вид-во Йельського університету, Нью Хевен, Лондон,1994. 231с. (англ..мова)
- Джулай Ю.В. Філософія гуманітарного знання . Методичний посібник./ Юрій Володимирович Джулай .- К.: Видавничий дім "Києво - Могилянська академія"- 2004.- 71с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: творча робота на лекціях та семінарах - 40 бал.; написання аналітичної роботи в межах курсової тематики - 20 бал.; складання іспиту - 40 бал.

Мова навчання: українська