НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195019

Назва:

Актуальні проблеми візуальної культуриАнотація: Лекції читають провідні зарубіжні фахівці. Курс покликаний ознайомити студентів з новітніми напрямами візуальної культури.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 30 год.; семінарські заняття - 20 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): кандидат філософських наук, доцент Черепанин В.М.

Результати навчання: У разі вивчення дисципліни студент повинен:
- знати і розуміти проблематику різних візуальних практик сучасної культури;
- вміти застосовувати набуті знання для поєднання візуального та соціального аналізу, побудованого на міждисциплінарному підході.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Соціальна культурологія, Постмодернізм.

Зміст дисципліни: розгляд концептуальних полів візуальної культури, таких як репрезентація, образ, іконоборство, естетика, піднесене, потворне, системи мистецтва і моди, спектакулярність, повсякденність та ін. Застосування широкого трансмедіального принципу: аплікабельність до багатьох медіумів підкреслює глобальний характер візуального виміру сучасної культури.


Рекомендована література: Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то что смотрит на нас. - СПб., 2001.
Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. - М., 2003.
Mitchell W.J.T. What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. - Chicago, 2005.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %): усна і письмова робота на семінарах і лекціях. Підсумковий контроль (30 %): контрольні іспитові завдання.

Мова навчання: українська