НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195027

Назва:

Культура та цивілізаціяАнотація: Актуальні проблеми розвитку світової цивілізації в культурному аспекті. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація». Формування локальних і регіональних цивілізацій, внутрішня соціокультурна природа основних із них (давньоєгипетська, антична тощо). Закономірності становлення і природа сучасної світової макроцивілізації, місце в ній України та інших держав Центрально-Східної Європи.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 30 год.; семінарські заняття - 20 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): кандидат культурології, доцент Король Д.О.

Результати навчання: уявлення про стадійність, полілінійність та культур-цивілізаційну дискретність розвитку людства.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: спецсемінар Соціокультурний розвиток людства, Стародавні цивілізації Сходу, Історія культур класичного Сходу.

Зміст дисципліни: Глобальні тенденції соціокультурного розвитку людства і окремі цивілізації як дискретне ціле у всесвітньому історико-культурному процесі. Феномен мережевих зв'язків як чинників цивілізації. Комплексні суспільства; типові та альтернативні політії. Новітні феномени цивілізаційного розвитку.


Рекомендована література: Альтернативные пути к цивилизации: Кол. Монография / под ред. Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева и др. - М.: Логос, 2000. - 368 с.
Мосионжник Л.А. Антропология цивилизаций : курс лекций. - Кишинев: Нестор-История, 2006. - 467 с.
Раннее государство, его альтернативы и аналоги: Сборник статей / под. ред. Л.Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадина и др.. - М.: Учитель, 2006. - 564 с.
Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский анализ / 2-е изд. - К.: Феникс, 2004. - 760 с.
Цивилизационные модели политогенеза / (отв. ред. Д.М. Бондаренко, А.В. Коротаев). - М.: Центр цивилизационных и региональных исследований РАН, 2002. - 340 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: 70 % - поточний контроль (усні відповіді на семінарах, письмова робота); 30 % - підсумковий контроль (тестові завдання).

Мова навчання: українська