НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195033

Назва:

Проблема автентичності культурної інтерпретаціїАнотація: На прикладі різних за походженням і методикою реконструкцій поеми М.Гоголя «Мертві душі» (поетики творчості, формальних, семіотичних, гіперконсистуальних, композиційних та ін.) демонструється значущість автентичності застосування методології «локальних стратегій творчого запозичення» в умовах принципової неможливості остаточного подолання читацького міфу «Мертвих душ».

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 30 год.; семінарські заняття - 20 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): кандидат філософських наук, доцент Джулай Ю.В.

Результати навчання: В результаті прослуханого курсу студент буде знатися на головних теоріях культурної інтерпретації; на прикладі розробок текстової моделі культурної інтерпретації в царині класичної літератури (поема М.В.Гоголя "Мертві душі" та інші твори автора) студенти отримають можливість оволодіти концептом "автентичності тлумачення" та "автентичності інтерпретації"

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасні теорії культури. Культурологія

Зміст дисципліни: в курсі розглядається еволюція основних концепцій синхронізації т.зв. інтегральної текстових моделей культури та літератури (М.Фуко, У.Еко, Р.Барт, Е.Крістєва, Ю,Лотман). Розглядається оригінальна модель "присутності автора" в оповідних варіаціях навколо розвитку сюжету поеми Гоголя "Мертві душі" та "майстерність письма" якою живиться інтелектуальний потенціал твору з боку спадщини класичної літератури та інтелектуального поля часописів ХІХ ст.


Рекомендована література: Культурология ХХ в.: Энциклопедия /С.Я.Левит (сост. и авт. проекта); Л.Т.Миласкер (отв.ред.).- Спб: Университетская книга, Алетейа, 1998.Т.1. А- Л.- 447с.
Культурология ХХ в. : Энциклопедия/ С.Я.Левит. (сост. и авт. проекта); Л.Т.Миласкер (отв.ред.).- Спб: Университетская книга, Алетейа, 1998.Т.2. М.- Я.- 447с.
Пахаренко В.І.Основи теорії літератури/ Василь Іванович Пахаренко - К.: Генеза, 2007.- 296с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: присутність на заняттях,аналітична робота по темі та її репрезентація - 70 бал.; залік на основі поданої аналітичної роботи та відповіді на питання до неї - 30 бал.

Мова навчання: українська