НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195097

Назва:

Психологічна діагностика і клінічна психологіяТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90, аудиторні - 60 (лекції - 30, практичні та лабораторні заняття - 30); самостійна робота - 30; кредитів ЄКТС: 3.

Форма контролю: іспит

Викладач(і): проф.Васютинський В.О.

Результати навчання: Знати: теоретико-методологічні засади психодіагностики, особливості практичного застосування психодіагностичних методів, зміст і причини основних психопатологічних і психосоматичних розладів, можливості клінічної психологічної допомоги.
Вміти: організовувати та проводити психодіагностичні обстеження, застосовувати на практиці основні психодіагностичні методи, робити обґрунтовані клініко-психологічні висновки.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Загальна психологія, диференційна психологія, експериментальна психологія.

Зміст дисципліни: Психологічна діагностика і клінічна психологія як галузі науки і практики. Психодіагностика пізнавальної та емоційно-вольової сфер людини. Проблеми і методи психодіагностики особистості. Організація психодіагностичних досліджень. Психологічна характеристика патологій сенсорно-перцептивної та емоційно-вольової сфери, мнемічної та інтелектуальної діяльності. Психологічний аналіз порушень свідомості та самосвідомості, особистісних розладів.


Рекомендована література: 1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К., 1989; Галян І. М. Психодіагностика. - К., 2011; Карвасарский Б. Д. Клиническая психология. - СПб., 2006; Клінічна психологія: словник-довідник / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К., 2012; Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. - М., 2008; Практическая психодиагностика. Методики и тесты. - Самара, 2001.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (60%): усне опитування, виконання практичних завдань, письмові контрольні роботи. Підсумковий контроль (40%): усна відповідь, форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська