НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195216

Назва:

Партійні та виборчі системи країн ЄСАнотація: типи партійних систем у країнах ЄС, роль окремих політичних партій у політичному процесі, співпраця партій на міжнародному рівні, представництво політичних партій у Європарламенті, структура та функції Європарламенту.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.політ.н., доцент Чабанна М. В.

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- опанувати матеріал, який стосується функціонування партійних систем країн-членів ЄС, особливостей формування представницьких органів влади та даних про провідні політичні партії у цих країнах,
- навчитись застосовувати теоретичні знання та такі методи політологічних досліджень, як контент-аналіз, порівняльний та системний методи тощо до аналізу діяльності та розвитку розглядуваних партій, особливостей їх представництва у Європарламенті,
- вміти застосовувати отримані знання для окреслення перспектив діяльності партій країн ЄС, вивчення їх взаємодії з політичними силами інших держав у контексті розгляду політичних режимів.


Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: політична система ЄС, Німецькі та європейські ідеології

Зміст дисципліни: типи партійних систем у країнах ЄС, роль окремих політичних партій у політичному процесі, співпраця партій на міжнародному рівні, представництво політичних партій у Європарламенті, структура та функції Європарламенту.


Рекомендована література: праці авторів теорії політичних партій та партійних систем, сучасні дослідження функціонування європейських політичних партій, програми та статути партій країн-членів ЄС, документи Європейського Союзу.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання письмових робіт

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, письмові роботи, підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - залік

Мова навчання: українська