НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195219

Назва:

Політична антропологіяАнотація: Мета курсу - зясувати особливості політико-антропологічного підходу до проблем влади, сучасної політики та продуктивність його використання при аналізі політичних реалій сучасної України. Даний курс розкриває специфіку політики в архаїчних, традиційних суспільствах та суспільствах, які модернізуються, в залежності від національної, етнічної, гендерної, расової ідентичності, архаїчних та традиційних міфів, символів і ритуалів. Особлива увага приділяється використанню політико-антропологічного підходу для розуміння пострадянської політики, зокрема, ролі архаїчних міфів, традиційної політичної культури, сакралізації влади та політизації етнічного, расового, гендерного та національного чинників в сучасних політичних процесах.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 1

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): канд..філос.наук, доцент Голіченко Т.С

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- опанувати основні сучасні напрямки розвитку проблематики політичної антропології;
- уміти застосовувати набуті знання уміти застосовувати набуті знання для аналізу політичних процесів минулого і сьогодення.


Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія політичних вчень, культурологія, етнополітологія.

Зміст дисципліни: вивчення змісту та методології основних напрямків сучасної політичної антропології.


Рекомендована література: Жорж Баландьє. Політична антропологія.- Київ: Альтерпрес, 2002;
Пролєєв С. Метафізика влади. - К.: Наукова думка, 2005.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (40 %) усне опитування, реферати, конспекти. Підсумковий контроль (60 % контрольні завдання).

Мова навчання: українська