НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195245

Назва:

Сучасні теорії влади і політикиАнотація: метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 1

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): доцент, к.н. Амельченко Н.А.

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" знати і розуміти основні принципи сучасних теорій влади і політики,
" засвоїти особливості модерних політичних та вкладних практик,
" застосовувати набуті знання для аналізу сучасної політики в Україні,
" вміти критично ставитися до сучасних політичних теорій та політичних практики та усвідомлювати межі модерних уявлень про владу і політику,
" відстоювати свою думку у дискусії.


Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: політичні партії та партійні системи країн ЄС, сучасні методи досліджень у політології.

Зміст дисципліни: метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства.


Рекомендована література: Альтюссер Л. за Маркса.- М., 2006.
Апель К.-О.Проблема етичної раціональності// Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії.-Київ: Либідь, 1996.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания: Пер. с англ. - М.: Медиум, 1995. - 323 с.
Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики: Пер. с. фр. - М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. - 576 с.
Eagleton T. Ideologie: eine Einf?hrung: aus dem Engl. - Stuttgart; Weimar: Metzler, 2000. - 262 S.
Fluck W. Das kulturelle Imagin?re. Eine Funktionsgeschichte des amerikanischen Romans 1790-1900. - Frankfurt/M., 1997. - 246 S.
Heitsch F. Imagologie des Islam in der neueren und neuesten spanischen Literatur. - Kassel: Ed. Reichenberger, 1998. - 218 S.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання письмових робіт

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, письмові роботи, підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - іспит

Мова навчання: українська