НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195246

Назва:

НДС "Теорія прийняття політичних рішень"Анотація: охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є : способи і механізми вироблення управлінських рішень різного рівня в політичних системах з різними моделями розподілу політичної влади; врахування економічних, соціальних, юридичних і політичних чинників при підготовці проектів рішень; етапи формування та політологічні особливості процесу вироблення і впровадження політичних рішень; характер політичних та управлінських процесів за різних політичних режимів; роль громадських організацій і суспільних об'єднань у виробленні й ухваленні політичних рішень.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 2

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: захист тези

Викладач(і): д.н. Дем'янчук Олександр Петрович

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" знати і розуміти структуру владних відносин у політичних системах з різним принципом розподілу політичної влади,
" знати інституційну структуру ухвалення рішень за різних політичних режимів і різних моделей розподілу політичної влади,
" моделі державної політики: інституційну, раціональну, моделей процесу, інкрементальну, модель "кошика для сміття" , модель суспільного вибору, модель групових інтересів.
" вміти застосовувати менеджеріальний, нормативний (юридичний) і політичний підходи до дослідження системи державного управління,
" визначати структуру й описувати функції політичних інститутів, що беруть участь у виробленні політико-управлінських рішень.


Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: сучасні західні політичні теорії, державна політика і державне управління, вступ до політичної аналітики, кількісні та якісні методи досліджень в політології.

Зміст дисципліни: охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є : способи і механізми вироблення управлінських рішень різного рівня в політичних системах з різними моделями розподілу політичної влади; врахування економічних, соціальних, юридичних і політичних чинників при підготовці проектів рішень; етапи формування та політологічні особливості процесу вироблення і впровадження політичних рішень; характер політичних та управлінських процесів за різних політичних режимів; роль громадських організацій і суспільних об'єднань у виробленні й ухваленні політичних рішень.


Рекомендована література: Дегтярев А.А. Принятие политических решений: учебное пособие / А.А. Дегтярев. - М. :КДУ, 2004. - 416 с.
White L. Values, Ethics and Standarts in Policy Analysis // Encyclopedia in Policy Studies / еd. by S. Nagel. - N.Y., 1994. - 872 p.
Цыганков П.А. Теория международных отношений : учеб. пособие / П.А. Цыганков. - М. : Гардарики, 2003. - 590 с.
Саймон Г.А. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в
організаціях, що виконують адміністративні функції / Г.А. Саймон [пер. з англ.]. - Вид. переробл. і доп. числен. заув. авт. - К.: АртЕк, 2001. - 392 с.
Гаман-Голутвина О.В. Взаимодействие политических и экономических элит современной
России: кто даст денег на Отчизну / О.В. Гаман-Голутвина // Век. - 2000. - № 48. - С.
Bodnar A. Decyzje polityczne. Elementy teorii/ A. Bodnar. - Warsawa, 1995. - 51 s.
Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [пер. с англ.]. - М.: Дело, 1992. - 702 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання письмових робіт, написання статті.

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (60 %) - усне опитування, письмові роботи,підсумковий контроль (40 %) - контрольні завдання, форма контролю - захист тези

Мова навчання: українська