НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195256

Назва:

Сучасні методи досліджень у політологіїАнотація: Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою SPSS. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, проведення анкетування, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 2

Кількість кредитів: 5

Форма контролю: іспит

Викладач(і): доц., к.н. Яковлєв Максим Володимирович

Результати навчання: - коректно скласти план дослідження із відповідним формулювання його основних складових
- обґрунтовувати вибір якісної чи кількісної методології для проведення своїх наукових розвідок
- формулювати дослідницькі гіпотези в межах кількісної дослідницької традиції
- створювати анкети для структурованого опитування із коректним застосуванням відповідних технік і методик
- створювати масив даних у програмному забезпеченні SPSS
- проводити коректне теоретизування та висувати наукові припущення на основі проведених ними досліджень


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія політичних вчень, політологію.

Зміст дисципліни: Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою SPSS. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, проведення анкетування, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Рекомендована література: Gorges, M. New Institutionalism and the Study of the European Union: the Case of the Social Dialogue // West European Politics. 2001. Vol. 24 ( 4).
Jupille, J. and Caporaso, J. A. (1999). Institutionalism and the European Union: Beyond International Relations and Comparative Politics. Annual Review of Political Science, 2, 429-44.
Kolmar, M. An Analysis of Institutional Change in the European Union // European Journal of Law and Economics. 2003. Vol. 16.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 %) усне опитування, реферати, конспекти. Підсумковий контроль (40 % контрольні завдання).

Мова навчання: українська