НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195257

Назва:

Теорії міжнародних відносинАнотація: Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об'єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини та їх види. Етапи розвитку теорії міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Поняття та структура міжнародних систем. Типи міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем. Суб'єкти міжнародних відносин. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та пошук шляхів їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: іспит

Викладач(і): доцент, к.н. Хертель Андре

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" знати місце дисципліни в системі суспільно-гуманітарної підготовки фахівців; сучасні теорії міжнародних відносин; проблеми, категорії і поняття дисципліни "Теорії міжнародних відносин"; основних учасників міжнародних відносин; цілі та засоби учасників міжнародних відносин; природу конфліктів і основні напрямки співпраці у міжнародних відносинах; про міжнародний порядок у світовій політиці; про процеси глобалізації та глобальні проблеми як фактор посилення взаємодій на міжнародній арені;
" вміти характеризувати поняття і категорії теорії міжнародних відносин; виокремлювати та аналізувати проблеми міжнародних відносин; систематизувати основні напрямки дослідження міжнародних відносин; визначати фактори впливу учасників міжнародного життя; виділяти типи і структурні елементи міжнародних відносин; виділяти найбільш загальні закономірності у сфері міжнародних відносин;


Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: політична система Європейського Союзу.

Зміст дисципліни: Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об'єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини та їх види. Етапи розвитку теорії міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Поняття та структура міжнародних систем. Типи міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем. Суб'єкти міжнародних відносин. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та пошук шляхів їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції.


Рекомендована література: Камінський А. Вступ до міжнародних відносин / Камінський А. - Львів, 1995.
Маддісон В. В. Політологія міжнародних відносин / Маддісон В. В., Шахов В. А. - К., 1997.
Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М. З., Мацях М. М. - 2-ге вид., доп. та випр. - К.:Кобза, 2003.
Международные отношения: теории, конфликты, организации / [Под ред. проф. П. А.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання письмових робіт

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (60 %) - усне опитування, письмові роботи, підсумковий контроль (40 %) - контрольні завдання, форма контролю - іспит

Мова навчання: українська, англійська