НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195274

Назва:

Публічні політики ЄСАнотація: розробка публічних політик у Європейському Союзі та в національних політичних системах держав-членів ЄС; основні підходи і методи аналізу публічних політик у ЄС; загальна інституційна характеристика процесів вироблення і зміст конкретних публічних політик за окремими напрямами діяльності ЄС.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): д.політ.н., доц. Дем'янчук Олександр Петрович

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" вдосконалити теоретичні й методологічні знання про природу і сутність публічної політики;
" знати і розуміти загальні правила і норми творення й виконання публічних політик у ЄС;
" знати і розуміти взаємозв'язок між політикою як взаємодією акторів політичного процесу та політикою як способом організації життєдіяльності держави;
" знати і розуміти особливості політичної системи ЄС порівняно з національними політичними системами;
" вміти досліджувати окремі публічні політики ЄС відповідно до моделей їх вироблення і здійснення.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: сучасні західні політичні теорії, процес ухвалення рішень у Європейському Союзі, політичні інститути Європейського Союзу.

Зміст дисципліни: розробка публічних політик у Європейському Союзі та в національних політичних системах держав-членів ЄС; основні підходи і методи аналізу публічних політик у ЄС; загальна інституційна характеристика процесів вироблення і зміст конкретних публічних політик за окремими напрямами діяльності ЄС.


Рекомендована література: Підручники з аналізу публічних політик ЄС, теоретичні та емпіричні праці світових і вітчизняних дослідників з питань діяльності Європейського Союзу, офіційні документи ЄС.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, написання аналітичної записки.


Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) доповіді на семінарах, участь в обговоренні, виконання практичних вправ, аналітична записка. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання), форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська, англійська