НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 196669

Назва:

Кантова антропологія: концепти та моделіАнотація: У центрі уваги курсу розкриття антропологічних ідей видатного німецького філософа Іммануїла Канта (1724 - 1804), з'ясування значущості цих ідей для сучасної антропології і філософії. Виклад буде ґрунтуватися на широкому залучені різноманітного філософського і антропологічного матеріалу, який увиразнює позицію німецького філософа щодо людини. Тож виклад буде звертатись як до історико-наукових, так і до філософських джерела, зокрема до Кантових лекційних матеріалів і нотатків, що уможливить по новому поглянути на особливості формування антропологічних поглядів засновника німецького ідеалізму. Це також дозволить застосувати методологію концептуальних моделей, спираючись на які продемонструємо багаторівневість антропологічного дискурсу Канта, неможливість редукції антропологічних ідей автора "Критики чистого розуму" до якоїсь однієї філософської позиції.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Козловський В. П., к. філос. н., доц.

Результати навчання: У центрі уваги курсу розкриття антропологічних поглядів видатного німецького філософа Іммануїла Канта (1724 - 1804), з'ясування значущості його антропологічних ідей для сучасної антропології, філософії, психології, інтелектуальної й політичної історії.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Німецька класична філософія; Філософія європейського лібералізму: основні історичні типи; Філософська антропологія; Критична філософія Канта.

Зміст дисципліни: Курс ґрунтується на широкому залучені різноманітного філософського і антропологічного матеріалу, який увиразнює позицію німецького філософа щодо людини. Тож виклад буде звертатись як до історико-наукових, так і до філософських джерел, зокрема до Кантових лекційних матеріалів і нотатків, що уможливить по новому поглянути на особливості формування антропологічних поглядів засновника німецького ідеалізму. Це також дозволить застосувати методологію концептуальних моделей, спираючись на які продемонструємо багаторівневість антропологічного дискурсу Канта, неможливість редукції антропологічних ідей автора "Критики чистого розуму" до якоїсь однієї філософської позиції. На лекціях буде запропонована широка панорама кантівських візій людини - людина як природне явище, що має певні фізичні, біологічні риси, зокрема расові; людина як моральний суб'єкт, що мусить здолати "радикальне зло" власної природи, щоб стати спроможним діяти на підставі категоричного імперативу; людина як розумна нормотворча істота, що формує свій світ (його політико - правові інститути, які повинні забезпечити права і свободи людини, а також досягнення - в історичній перспективі - "Вічного миру" між народами на основі вільного об'єднання в ліберально - демократичну спільноту); людина як трансцендентальна істота, що дотична до свободи.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська