Повідомлення

Факультет природничих наук

МП "Лабораторна діагностика біологічних систем"

Спеціальність 091 Біологія

Освітня програма: Лабораторна діагностика біологічних систем

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем»

Рівень кваліфікації

Магістр (другий рівень вищої освіти)

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.

Спеціальні вимоги до зарахування

Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.

Профіль програми

Магістерська програма за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем», створена в НаУКМА у 2012 р., реалізує модель біологічної освіти, що передбачає поєднання медичних та біологічних складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами сучасної інформації про дослідження в галузі медико-біологічних та ветеринарних наук та володіння сучасними методами лабораторного дослідження біологічного матеріалу. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних наукових джерел світового стандарту.

Головну увагу приділено фаховій підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Інститутом проблем безпеки АЕС НАН України, ТОВ «Академічна клініка», Клінікою репродуктивної медицини «Надія», ТОВ «Інститут генетики репродукції», ДП «Біомедичні технології УА», ТзОВ та Медичним центром «Ембріотек» з урахуванням і творчим використанням досвіду іноземних освітніх інституцій.

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають можливість опанувати сертифікатну програму за вибором; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, у т. ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика - 65 кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика – 35 кредитів, державна атестація – 20 кредитів.

Ключові результати навчання

Магістр за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем» підготовлений як для навчання в аспірантурі за біологічними напрямами підготовки та на PhD програмах біологічного спрямування, так і для практичної діяльності, що вимагає передусім навичок роботи в діагностичній лабораторії та навичок аналітичного мислення для аналізу отриманих результатів.

Фахова компетентність магістра лабораторної діагностики біологічних систем передбачає:

 • оволодіння основними методами, що застосовуються для діагностики біологічних систем;
 • знання біологічної сутності патологій метаболізму на молекулярному, клітинному та організменному рівнях;
 • опанування сучасних методів виявлення та оцінки перебігу патологічних процесів різних систем органів;
 • знання особливостей організації біотехнологічної лабораторії;
 • вивчення принципів безпечного застосування біотехнологічних розробок;
 • володіння методами досліджень in silico.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню низки практичних навичок і умінь магістрів лабораторної діагностики біологічних систем у царині наукової, проектно-аналітичної та викладацької діяльності.

Навички дослідницької діяльності:

 • володіння теоретичними знаннями медико-біологічних досліджень;
 • здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження;
 • вміння здійснювати бібліографічний пошук, джерелознавчі студії, аналіз та інтерпретацію філософських і релігійних текстів;
 • використання новітніх інформаційних технологій (електронні ресурси, бази даних тощо) для підвищення фахової кваліфікації;
 • планування, організація і проведення наукових досліджень у галузі біологічних та медико-біологічних наук;
 • навички та культура наукової дискусії;
 • публічні виступи на наукових заходах (круглі столи, наукові конференції);
 • фахова комунікація англійською мовою.

Навички викладацької діяльності:

 • підготовка та проведення лекційних і семінарських занять з біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах;
 • знання про сучасні методики проведення занять у практиці викладання біологічних дисциплін;
 • розробка навчально-методичного забезпечення занять з біологічних дисциплін;
 • використання сучасних інформаційних технологій у практиці викладання.

Навички проектної та аналітичної діяльності:

 • володіння базовими знаннями техніки безпеки при роботі у діагностичній лабораторії;
 • опанування основними вимогами до організації робочого місця;
 • опанування практичними навиками роботи з документацією, що стосується трудової діяльності;
 • досконале володіння теоретичними знаннями про особливості біологічних наукових досліджень;
 • розуміння особливостей різних прийомів, методів та форм наукового знання;
 • опанування основних особливостей написання наукових робіт різного роду та рівня.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка магістра за спеціальністю лабораторна діагностика біологічних систем формує уміння та здібності для реалізації науково-дослідницьких, науково-організаційних та професійно-педагогічних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, фонди, дослідницькі та діагностичні лабораторії тощо), підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Академії наук, Міністерству культури та ін.

Магістр лабораторної діагностики біологічних систем підготовлений до здійснення таких різновидів діяльності, що відповідають

Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД):

 • дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
 • охорона здоров'я та соціальна допомога;
 • діяльність з охорони здоров'я людини;
 • хімічне виробництво;
 • фармацевтичне виробництво.

Після отримання диплома магістри можуть працювати на таких посадах: молодший науковий співробітник, інженер-лаборант або старший лаборант (у науково-дослідних установах); асистент або викладач (у вищих навчальних закладах); спеціаліст (на підприємствах, фірмах або аналітичних лабораторіях); спеціаліст (у відділеннях допоміжних репродуктивних технологій, онкогематології, ембріології, пренатальної діагностики); лікар-лаборант (у медичних установах).

Доступ до подальшого навчання

Магістр лабораторної діагностики біологічних систем підготовлений для подальшого навчання в аспірантурі за біологічними спеціальностями та на PhD програмах біологічного спрямування. Він володіє навичками постійного самостійного підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».

Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Державна атестація на здобуття кваліфікації магістра лабораторної діагностики біологічних систем у НаУКМА здійснюється після завершення дворічного циклу навчання у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем» є самостійним дослідженням проблемного питання з лабораторної діагностики, яке містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку наявних в медико-біологічній галузі підходів до вирішення досліджуваної проблеми.

Необхідними умовами допуску до атестації є опанування всіх дисциплін навчального плану; наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, що рекомендована до захисту науковим керівником; а також наявність зовнішньої фахової рецензії.

Процедура захисту магістерської кваліфікаційної роботи відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Форма навчання

Денна, тривалість – 1 рік 10 місяців.

Керівник програми

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА Білько Надія Михайлівна